Pojęcie aktywności w psychologii oznacza wielopoziomową interakcję człowieka ze światem zewnętrznym, mającą na celu zaspokojenie jego potrzeb. W procesie tej interakcji podmiot rozwija pewien związek ze swoim otoczeniem i innymi członkami społeczeństwa, co z kolei ma bezpośredni wpływ na charakter i formę tego działania.

Wszyscy mamy na siebie wpływ

W procesie jego formowania każda osoba realizuje się we wszystkich trzech głównych działaniach: zabawa, nauka i praca, a komunikacja odgrywa ważną rolę w tym, jako główny element charakteryzujący stopień zdolności jednostki do współistnienia komfortowo z jego otoczeniem. Ogólnie rzecz biorąc komunia a działania w psychologii zawsze były uważane za główne elementy wpływające na obecny stan psychiczny osoby. W zależności od nich podmiot ma pewną pozytywną lub negatywną reakcję refleksyjną na różne bodźce pochodzące ze świata zewnętrznego, co z kolei wpływa na działalność innych członków społeczeństwa, a tym samym na rozwój całego społeczeństwa.

A co w teorii?

Teoria aktywności w psychologii zawsze była oparta na pakiecie potrzeby - motyw - cel, jako podstawowy element interakcji podmiotu ze społeczeństwem. Jak wiecie, w różnych kategoriach wiekowych każdy z wymienionych elementów w powyższej "Trójcy" różni się od pierwotnej, która została ustanowiona w dzieciństwie, chociaż główny nurt jest wyraźnie widoczny w życiu jednostki. W szczególności potrzeba zaspokojenia potrzeb fizycznych, w postaci jedzenia i snu. Gdy dorastają, dodaje się do nich potrzebę samorealizacji, dominacji, prokreacji i wygodnego życia. W związku z tym zmieniają się zarówno motywy, jak i wyznaczone cele.

Cały ten łańcuch jest dobrze wyodrębniony we wszystkich głównych działaniach, których psychologia łączy ich wzajemnie przenikające się i uzupełniające formy strukturalne. Dziecko bawi się, aby nauczyć się żyć zgodnie z regułami zachowań ustalonymi przez społeczeństwo, a nauka staje się częścią gry. Nastolatek lub student uczy się, aby zdobyć wiedzę niezbędną do dalszej pracy, a sama praca jest integralną częścią gier i studiów, ponieważ niemożliwe jest osiągnięcie skutecznych wyników w dowolnym z wymienionych obszarów aktywność podmiotu. W ten sposób koło się zamyka i kończymy jednym, wielopoziomowym systemem ludzkiej działalności.

Każdy wnosi swój wkład komunikacja i aktywność w psychologii

Aspekt osobowość a jego działania, w psychologii, zawsze towarzyszyły moralnym, etycznym i moralnym standardom związanym z pojedynczą osobą i stopniem ich przestrzegania. Bez wzięcia pod uwagę tego czynnika, a także bez przestudiowania zasadniczych warunków wstępnych, niemożliwe jest dokonanie odpowiedniej oceny obecnego stanu psychicznego podmiotu, a także jasne określenie cech jego osobowości. Na przykład, system Motyw-Cel będzie miał różne niższe poziomy wśród przedstawicieli różnych kultur, religii i tradycji, chociaż jego główne elementy są takie same dla wszystkich ludzi żyjących na planecie.

Psychologia ludzka i aktywność jednostki, jako członka społeczeństwa, mają ogromne znaczenie w procesie ewolucji całego społeczeństwa i każdy z nas wnosi swój wyjątkowy wkład w rozwój swojego zachowania (pozytywnego lub negatywnego). I w jakim kierunku rozwinie się wektor dalszej organizacji społeczeństwa, a także ustanowienie podstawowych zasad, których wszyscy członkowie będą musieli przestrzegać, w pewnym stopniu zależy od każdej żyjącej dzisiaj osoby.