Człowiek żyje, każdego dnia, przy każdej okazji stara się realizować swoje pragnienia, cele, przede wszystkim interakcje z innymi ludźmi. W interakcji międzyludzkiej często pojawiają się nieporozumienia, konflikty, którym może towarzyszyć dyskomfort, napięcie, alienacja, a zatem istnieje wiele rodzajów konfliktów społecznych. Relacje interpersonalne to nic innego jak pole nieustannej kolizji lub koordynacji interesów. Czasami zamieniają się w długą wojnę w związku, czasami z płaczem, co oznacza, że ​​konflikty, przyczyny i sposoby ich rozwiązywania będą się różnić od siebie.

Rozważ główne rodzaje konfliktów, które są sklasyfikowane w zależności od podmiotów, które się ze sobą nie zgadzają:

 1. Osobistym konfliktem jest konflikt, który pojawia się w określonej osobowości na poziomie swojej świadomości. Ten rodzaj konfliktu odnosi się do czysto psychologicznego, ale jest spowodowany czynnikami zewnętrznymi i może być katalizatorem pojawienia się konfliktu grupowego, grupowego napięcia.
 2. Interpersonal - klasyfikacja rodzajów konfliktów obejmuje także konflikt, który jest niezgodą między dwoma lub więcej członkami jednej konkretnej grupy lub kilku grup.
 3. Intergrupa - konflikt między ludźmi, jednostkami tworzącymi grupę, inną grupą. Ten typ konfliktu jest najczęstszy, ponieważ osoby, które będą wpływać na innych, zwykle starają się znaleźć zwolenników, aby stworzyć grupę podobnie myślących osób.
 4. Konflikt własności. Typy konfliktów w psychologii zajmują ważne miejsce, a ten typ jest jednym z głównych. Opór pojawia się z powodu podwójnej przynależności każdej osoby. Oznacza to, że gdy jednostki tworzą grupę w innej, dużej lub gdy osobna jednostka składa się jednocześnie z dwóch grup konkurencyjnych realizujących jeden cel.
 5. Konflikt z otoczeniem zewnętrznym. Powstaje, gdy osoby tworzące grupę znajdują się pod presją zewnętrzną (z przepisów ekonomicznych, kulturowych, administracyjnych, norm). Często wchodzą one w konflikty w instytucjach, które wspierają te regulacje, normy.

Rodzaje i rodzaje konfliktów obejmują również konflikty mieszane. Można to przypisać konfliktowi między jednostką a grupą ludzi. Taki nieporozumienie powstaje w przypadku, gdy osobowość hotelu przyjmuje pozycję, która różni się od wspólnego stanowiska całej grupy.

Przejdźmy do bardziej szczegółowego rozważenia, jakie są rodzaje konfliktów interpersonalnych:

 1. Z naciskiem (ideologicznym lub społecznym, zawodowym lub krajowym).
 2. Oparte na (prawdziwe lub iluzoryczne, skierowane pozytywnie, skierowane negatywnie).
 3. Według efektów (pozytywnych lub negatywnych).
 4. Zgodnie z poglądami stron stojących w konflikcie (intra-roll lub inter-roll).
 5. Wpływ emocjonalny, siła oddziaływania na konflikt (silny i słaby).
 6. Skala oddziaływania (szeroka lub lokalna).
 7. Na czas trwania (krótkookresowy, powtarzalny, jednorazowy, zaciśnięty).
 8. Zgodnie z formą manifestacji (zewnętrznej, wewnętrznej, zorganizowanej lub niezorganizowanej).
 9. Według źródła występowania (subiektywne lub obiektywne).

Przyczyny, takie jak typy, konflikty interpersonalne, są klasyfikowane z kilku powodów:

 1. Związany z relacjami interpersonalnymi.
 2. Powiązane z treścią interakcji międzyludzkich.
 3. Związane z osobistą charakterystyką stron konfliktu. przyczyny i typy konfliktów

Ponieważ gatunki różnią się od siebie, istnieją różne sposoby rozwiązywania konfliktów:

 1. Opuszczać
 2. Urządzenie.
 3. Współpraca.
 4. Kompromis.

Nie zapominaj, że każda sytuacja konfliktowa ma swoje wady i zalety i, aby zapobiec godnym pożałowania konsekwencjom dla obu stron konfliktu, konieczne jest, aby móc zatrzymać spór na czas lub powstać spór.