Jednym z warunków rozwoju społeczeństwa jest opozycja różnych grup. Im bardziej złożona jest struktura społeczeństwa, tym bardziej jest ona podzielona i tym większe jest ryzyko wystąpienia takiego zjawiska, jak konflikt społeczny. Dzięki niemu rozwija się cała ludzkość jako całość.

Czym jest konflikt społeczny?

Jest to najwyższy etap, na którym opozycja rozwija się w relacjach między jednostkami, grupami, w całym społeczeństwie jako całości. Pojęcie konfliktu społecznego oznacza sprzeczność dwóch lub więcej stron. Ponadto istnieje intrapersonalna konfrontacja, gdy dana osoba ma potrzeby i interesy, które są ze sobą sprzeczne. Ten problem ma więcej niż jedno tysiąclecie i opiera się na stanowisku, że niektórzy powinni stać "na czele", podczas gdy inni muszą być posłuszni.

Co powoduje konflikty społeczne?

Podstawą jest sprzeczność natury subiektywnej i obiektywnej. Obiektywne sprzeczności obejmują opozycję między "ojcami" a "dziećmi", szefami i podwładnymi, pracą i kapitałem. Subiektywne przyczyny konfliktów społecznych zależą od percepcji sytuacji przez każdą osobę i jej stosunku do niej. Naukowcy z konfliktu identyfikują szereg przyczyn pojawienia się konfrontacji, oto główne z nich:

 1. Agresja, która może zamanifestować wszystkie zwierzęta, w tym ludzi.
 2. Przeludnienie i czynniki środowiskowe.
 3. Wrogość wobec społeczeństwa.
 4. Nierówność społeczna i ekonomiczna.
 5. Kulturowe sprzeczności.

Osobiście osoby i grupy mogą konfliktować ze względu na dobra materialne, pierwotne postawy i wartości, autorytet władz itp. W każdej dziedzinie działalności może powstać spór z powodu niezgodnych potrzeb i interesów. Jednak nie wszystkie sprzeczności stają się konfrontacją. O tym mówią tylko pod warunkiem aktywnej konfrontacji i otwartej walki.

Uczestnicy konfliktu społecznego

Przede wszystkim są to ludzie stojący po obu stronach barykad. W obecnej sytuacji mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Osobliwością konfliktu społecznego jest to, że opiera się on na pewnych nieporozumieniach, które powodują kolizję interesów uczestników. Istnieje również obiekt, który może mieć formę materialną, duchową lub społeczną i który każdy z uczestników chce otrzymać. A ich najbliższym otoczeniem jest mikro- lub makrootoczeniem.

rodzaje konfliktów społecznych

Konflikt społeczny - zalety i wady

Z jednej strony otwarty konflikt pozwala społeczeństwu ewoluować, dążyć do pewnych porozumień i porozumień. W rezultacie niektórzy z jego członków uczą się dostosowywać do nieznanych warunków, uwzględniają pragnienia innych osób. Z drugiej strony nie można przewidzieć współczesnych konfliktów społecznych i ich konsekwencji. W przypadku najgorszego rozwoju wydarzeń społeczeństwo może całkowicie się załamać.

Funkcje konfliktu społecznego

Pierwszy - konstruktywny, a drugi - destrukcyjny. Konstruktywni mają pozytywny charakter - rozładowują napięcie, dokonują zmian w społeczeństwie itd. Niszczycielskie niosą zniszczenia i chaos, destabilizują relacje w określonym środowisku, niszczą społeczność społeczną. Pozytywną funkcją konfliktu społecznego jest wzmocnienie społeczeństwa jako całości i relacji między jego członkami. Negatywny - destabilizuje społeczeństwo.

Etapy konfliktu społecznego

Etapy rozwoju konfliktu:

 1. Ukryty . Napięcie komunikacji między aktorami rośnie, ponieważ wszyscy chcą poprawić swoją sytuację i osiągnąć doskonałość.
 2. Stres . Główne etapy konfliktu społecznego to napięcie. Im więcej siły i wyższości partii dominującej, tym silniejsza. Nie do pogodzenia partii prowadzi do bardzo silnej konfrontacji.
 3. Antagonizm . Jest to konsekwencja wysokiego napięcia.
 4. Niekompatybilność . Właściwie sama konfrontacja.
 5. Zakończenie . Rozwiązanie sytuacji.

Rodzaje konfliktów społecznych

Mogą to być: praca, ekonomia, polityka, edukacja, zabezpieczenie społeczne itp. Jak już wspomniano, może powstać między jednostkami i wewnątrz każdego. Oto powszechna klasyfikacja:

 1. Zgodnie ze źródłem występowania - konfrontacja wartości, interesów i identyfikacji.
 2. Od wpływu na społeczeństwo główne typy konfliktów społecznych dzieli się na twórcze i niszczące, odnoszące sukcesy i nieudane.
 3. Ze względu na stopień wpływu na środowisko - krótkoterminowy, średnioterminowy, długoterminowy, dotkliwy, na dużą skalę, regionalny, lokalny itd.
 4. Zgodnie z lokalizacją przeciwników - poziomą i pionową. W pierwszym przypadku ludzie na tym samym poziomie argumentują, a w drugim - szef i podwładny.
 5. Przy okazji walki - pokojowej i zbrojnej.
 6. W zależności od stopnia otwarcia - ukryty i otwarty. W pierwszym przypadku rywale wpływają na siebie pośrednio, aw drugim na otwarte kłótnie i spory.
 7. Zgodnie ze składem uczestników - organizacyjnym, grupowym, politycznym.
co to jest konflikt społeczny

Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych

Najbardziej skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów:

 1. Unikanie konfrontacji . Oznacza to, że jeden z uczestników opuszcza "scenę" fizycznie lub psychicznie, ale sama sytuacja konfliktowa pozostaje, ponieważ przyczyna, która ją spowodowała, nie została wyeliminowana.
 2. Negocjacje . Obie strony próbują znaleźć wspólną płaszczyznę i drogę do współpracy.
 3. Pośrednicy . Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych Uwzględniono także zaangażowanie pośredników. Jego rolą może być zarówno organizacja, jak i osoba, która ze względu na dostępne możliwości i doświadczenie robi to, co byłoby nierealne bez jego udziału.
 4. Opóźnienie . W rzeczywistości jeden z przeciwników tylko na chwilę ustępuje z pozycji, chcąc zgromadzić siły i ponownie wejść w konflikt społeczny, próbując odzyskać to, co zostało utracone.
 5. Odwołanie do arbitrażu lub sądu polubownego . Jednocześnie konfrontacja odbywa się zgodnie z normami prawa i prawa.
 6. Metoda siłowa obejmująca wojsko, technologię i broń, czyli w rzeczywistości wojnę.
przyczyny konfliktów społecznych

Jakie są konsekwencje konfliktów społecznych?

Naukowcy uważają to zjawisko za funkcjonalizm i socjologię. W pierwszym przypadku konfrontacja jest wyraźnie negatywna i prowadzi do takich konsekwencji, jak:

 1. Destabilizacja społeczeństwa . Dźwignie kontroli już nie działają, chaos i nieprzewidywalność dominują w społeczeństwie.
 2. Konsekwencje konfliktu społecznego obejmują, i koncentracja uwagi uczestników do pewnych celów, polegających na zwycięstwie nad wrogiem. W tym samym czasie wszystkie inne problemy wychodzą na dalszy plan.
 3. Utrata nadziei na dalsze przyjazne stosunki z przeciwnikiem.
 4. Uczestnicy konfrontacji zostają usunięci ze społeczeństwa, odczuwają niezadowolenie itp.
 5. Biorąc pod uwagę konfrontację z socjologicznego punktu widzenia, należy wziąć pod uwagę, że zjawisko to ma także pozytywne aspekty:
 6. Mając na uwadze pozytywny wynik sprawy, następuje zjednoczenie ludzi i wzmocnienie wzajemnego zrozumienia między nimi. Każdy czuje się zaangażowany w to, co się dzieje, i robi wszystko, aby konflikt społeczny miał pokojowy wynik.
 7. Istniejące struktury są aktualizowane, a tworzone są nowe struktury i instytucje. W nowo powstających grupach powstaje pewna równowaga interesów, która gwarantuje względną stabilność.
 8. Konflikt zarządzany dodatkowo stymuluje uczestników. Rozwijają nowe pomysły i rozwiązania, to znaczy "rosną" i rozwijają się.