Appercepcja jest jedną z podstawowych właściwości psychologicznych osoby, która wyraża się w warunkowej percepcji otaczających zjawisk i obiektów, w zależności od doświadczenia, poglądów, zainteresowań jednostki do określonych zjawisk.

Pojęcie apercepcji pochodzi z łaciny, w dosłownym tłumaczeniu ad - k, percepcio - percepcja. Termin został wprowadzony przez niemieckiego naukowca GV Leibniza. Udowodnił, że ten proces jest nieodzownym warunkiem samoświadomości i wyższej wiedzy. I zwrócił na to uwagę i pamięć. Leibniz najpierw podzielił pojęcia percepcji i appercepcji. Przez pierwsze rozumie się prymitywną, nieświadomą, niejasną prezentację jakiejś treści, a pod drugą - etap świadomej, wyraźnej, wyraźnej percepcji. Przykładem apercepcji mogą być dwie osoby, jeden botanika, inny artysta. Pierwszy, idąc na spacer, rozważy rośliny z naukowego punktu widzenia, a drugi - z estetycznym. Ich percepcja opiera się na charakterystyce ich specjalności, preferencji i doświadczenia.

Amerykański naukowiec Bruner wprowadził pojęcie "apercepcji społecznej". Rozumie się nie tylko postrzeganie przedmiotów materialnych, ale także grup społecznych, czyli jednostek, narodów, ras itp. Zwracano uwagę na to, że podmioty percepcji mogą wpływać na naszą ocenę. Postrzegając ludzi, możemy być subiektywni i stronniczy w przeciwieństwie do postrzegania przedmiotów i zjawisk.

W filozofii Kanta wprowadzono nową koncepcję transcendentalnej jedności apercepcji. Kant podzielił empiryczną i czystą (oryginalną) formę. Empiryczna percepcja jest tymczasowa i oparta na percepcji samego siebie. Ale realizacja samego siebie nie może być oddzielona od świadomości otaczającego świata, to jest ten sąd, który naukowiec wyraził pod pojęciem jedności apercepcji.

Alfred Adler stworzył schemat, wprowadzając w nim właściwość percepcji, jako łącznik w stylu życia opracowany przez osobę. W swojej książce napisał, że nie odczuwamy rzeczywistych faktów, ale subiektywnych obrazów, to znaczy, jeśli wydaje nam się, że lina w ciemnym kącie pokoju jest wężem, wtedy będziemy się bać tego jak wąż. Plan Adlera zajmował ważne miejsce w psychologii poznawczej.

Metody diagnozowania apercepcji

Najbardziej znanymi metodami badania percepcji osobowości są testy. Mogą być dwojakiego rodzaju:

  • test apercepcji symboli;
  • przetestuj tematyczny apercepcję;

W pierwszym przypadku osoba otrzymuje 24 karty z symbolami, określa, że ​​te symbole pochodzą z mitów i bajek, podmiot powinien klasyfikować karty na podstawie najbardziej dogodnej dla niego. Na drugim etapie badania sugeruje się, że dane 24 znaków powinny być uzupełnione psychicznie o jeszcze jeden brak w opinii podmiotu. Następnie te same karty należy podzielić na grupy: "moc", " percepcja i appercepcja "Miłość", "gra", "wiedza", z wyjaśnieniem zasady podziału i interpretacji symboli. W wyniku testu możliwe jest określenie priorytetów i orientacji wartościowo-semantycznej jednostki. Materiał bodźca przedstawia element gry, co oznacza wygodne testy.

Innym rodzajem badań - testem apercepcji tematycznej, jest zestaw tablic czarno-białych obrazów fotograficznych. Są wybierani z uwzględnieniem płci i wieku podmiotu. Jego zadaniem jest komponowanie opowieści opartych na obrazie każdego z obrazów. Test stosuje się w przypadkach wymagających diagnostyki różnicowej, a także przy wyborze kandydata na ważne stanowisko (piloci, astronauci). Jest często stosowany w przypadku diagnozy psychoterapeutycznej w nagłych przypadkach, na przykład z depresją, z możliwym wynikiem samobójczym.