Umowa o pracę jest dokumentem prawnym, który określa relacje między stronami umowy - pracownika i pracodawcy. Niniejszy dokument ustanawia określone gwarancje dla pracownika, a także uprawnienia pracodawcy. Umowa określa wszystkie warunki pracy, wynagrodzenia, prawa i obowiązki stron.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę odbywa się w formie pisemnej lub ustnej, zgodnie z wymogami prawa. Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić z kilku różnych powodów. Procedura rozwiązania umowy o pracę jest przewidziana przez prawo, a pojęcie jej rozwiązania obejmuje wypowiedzenie umowy z inicjatywy stron.

Podstawy rozwiązania umowy o pracę

Ustawodawstwo jasno określa wszystkie powody rozwiązania i zmiany umowy o pracę. Należą do nich:

  • zgoda obu stron;
  • wygaśnięcie umowy;
  • odbiór lub wezwanie pracownika do służby wojskowej (lub alternatywnej);
  • wypowiedzenie umowy z inicjatywy stron - pracownika lub pracodawcy;
  • wypowiedzenie umowy z inicjatywy osób trzecich (związki zawodowe, rodziców lub opiekunów w przypadku pracy z nieletnimi);
  • przeniesienie pracownika do innej firmy lub instytucji na stanowisko do wyboru;
  • odmowa pracownika przeniesienia go do innej miejscowości lub pracy z innymi warunkami pracy;
  • wejście w życie decyzji sądu, skazanie, skazanie na karę pozbawienia wolności;
  • przyczyny określone i określone w umowie.

Przyjrzyjmy się szczegółowo najczęstszym przyczynom rozwiązania umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Rozwiązanie umowy o pracę na czas oznaczony jest uważane za zakończenie tego okresu. Powiadomienie o wypowiedzeniu takiej umowy o pracę musi być dostarczone pracownikowi co najmniej na trzy dni przed zwolnieniem. Wyjątkiem może być wygaśnięcie umowy zawartej w czasie wykonywania obowiązków dla innego pracownika. W takim przypadku umowa staje się nieważna z chwilą przybycia pracownika do miejsca pracy. Umowa zawarta na sezon, czyli z pracownikami sezonowymi, traci ważność po zakończeniu sezonu. Umowa na wykonanie określonej pracy zostaje rozwiązana po zakończeniu prac. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na czas określony może nastąpić za porozumieniem stron lub z inicjatywy jednego z nich.

Umowa o rozwiązaniu umowy o pracę

Umowa o pracę może również zostać rozwiązana za porozumieniem stron umowy. Data zlecenia wypowiedzenia umowy o pracę jest negocjowana i uzgadniana z wyprzedzeniem. W takim przypadku pracownik nie ma obowiązku ostrzec pracodawcy o zwolnieniu w ciągu 2 tygodni. Jednakże, aby wskazać powód rozwiązania umowy, wymagana jest zgoda pracodawcy, a powód musi być wskazany we wniosku pracownika o wypowiedzenie umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin ma te same przyczyny, co dla głównego pracownika, Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę a także ma jedną dodatkową podstawę - przyjęcie pracownika na jego miejsce, dla którego praca ta będzie najważniejsza.

Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy jednej ze stron

Możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy jednej ze stron, na przykład pracownika. Ma prawo zrobić to z własnej woli, a jednocześnie musi napisać list rezygnacyjny nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem zwolnienia.

Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy może nastąpić w przypadku całkowitej likwidacji organizacji lub przedsiębiorstwa, redukcji personelu pracowników, niezgodności pracownika z zajmowanym stanowiskiem lub powtarzającego się rażącego naruszenia obowiązków bez uzasadnionych przyczyn.