Zamek Vasknarva, Twierdza Syrenets, Neyshloss - Jõhvi