Żadna osoba nie jest w stanie żyć w całkowitej izolacji, pewna forma interakcji międzyludzkiej będzie z pewnością obecna. Taka potrzeba bliskich długotrwałych interakcji żyje w każdym z nas. Wynika to z przyczyn społecznych i biologicznych i ma na celu przetrwanie człowieka.

Formy i rodzaje interakcji międzyludzkich

Psychologia od dawna interesuje się zagadnieniem interakcji międzyludzkich i bada je przez pryzmat komunikowanie się Ponieważ zjawiska te wzajemnie się uzupełniają, ale te pojęcia nie są warte mieszania.

Komunikacja z pewnością nastąpi za pomocą komunikacji (przekazywania informacji) dwóch lub więcej podmiotów, może być to droga osobista lub pośrednia (poczta, Internet). Ale interakcja nie zawsze oznacza komunikację, co czyni ten ostatni szczególnym przypadkiem różnych rodzajów kontaktów. W psychologii społecznej termin "interakcje interpersonalne" odnosi się do kontaktu dwóch lub więcej podmiotów, co prowadzi do zmiany ich zachowania lub nastroju. Trzy główne cele takiego kontaktu to: kształtowanie relacji interpersonalnych, interpersonalne postrzeganie i rozumienie osoby, zapewnienie oddziaływania psychologicznego. Aby rozwiązać te problemy, stosuje się dwa główne typy interakcji: współpraca - dążenie do celu jednego z partnerów promuje lub nie utrudnia sukcesu innym, a rywalizacja - osiągnięcie cele jeden z partnerów eliminuje lub przeszkadza w pomyślnym zakończeniu spraw innych.

Istnieje również rozdział interakcji interpersonalnych według typu:

  1. W zależności od celu - biznesowego, osobistego.
  2. W zależności od modalności - pozytywna, negatywna, ambiwalentna.
  3. W zależności od kierunku - pionowy, poziomy. Przykładem takiego związku mogą być kontakty robocze, w przypadku komunikacji z przełożonymi lub podwładnymi, fokus będzie pionowy, a podczas rozmów z kolegami - poziomy.

Złożoność procesów interakcji międzyludzkich tworzy szereg klasyfikacji, z których niektóre zostały wymienione powyżej, ale koncepcja nie zostanie w pełni ujawniona, nie wspominając o formach ich manifestacji, których jest bardzo wiele. Najważniejsze z nich to: przyjaźń, miłość, miłość, opieka, rozrywka, zabawa, wpływ społeczny, konkurencja, konflikty i interakcje rytualne. interakcje międzyludzkie i komunikacja Ta ostatnia forma jest bardzo powszechna, różniąca się specjalnymi regułami, które rządzą relacją. Pomaga to w symboliczny sposób wyrazić status społeczny osoby w grupie, ta forma została zaprojektowana tak, aby każdy mógł zaspokoić swoją potrzebę uznania. Każdy korzysta z takich rytuałów podczas komunikowania się z rodzicami i dziećmi, podwładnymi i przełożonymi, urzędnikami państwowymi i sprzedającymi w sklepie. Każda z form interakcji spełnia jedną z trzech funkcji - pomoc w dostosowaniu się do nowego środowiska, poznania lub zaspokojeniu potrzeb danej osoby w zakresie kontaktu z innymi ludźmi. To jeszcze raz potwierdza znaczenie tego zjawiska, a także jego złożoność.